Informácie pre zákazníkov

Identifikačné údaje podniku:

GoSt s.r.o.
Nemocničná 22,990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36622753
DIČ:SK2021775107

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s., číslo účtu: 390828232 / 0900,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli: Sro ; vo vložke číslo 8852/S.

Rozsah ponúkaných služieb:
GoSt, s.r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:
Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby,
ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi GoSt, s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

Štandardné ceny
štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov
za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené
pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými
zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sô dostupné na našej stránke v časti cenník alebo

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie sú dostupné  vo všeobecných podmienkach

Druhy ponúkaných servisných služieb
Podnik neponúka žiadne servisné služby okrem bezplatného servisu

Mechanizmy na urovnanie sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje podnik
Podnik sa snaží za každých okolností poskytovať službu v čo najvyššej kvalite, v prípade dlhších výpadkov poskytujeme zľavu, v prípade poruchy na koncovom zariadení je zariadenie
vymieňané bezplatne v rámci záručnej lehoty. V prípade nespokojnosti z riešením prípadných problémov je potrebné postupovať v zmysle reklamačného poriadku vo všeobecných podmienkach

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania
Podnik vždy informuje o zmenách v poskytovaných službách vhodným spôsobom a to najmä na svojej webovej stránke  a zaslaním informačného e-mailu v termínoch v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania služby

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky,
s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb
Podnik ma dostatocnu kapacitu siete , a preto nemusi uplatnovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky zdôvodu predchádzať , aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené
Podnik neposkytuje špeciálne produkty užívateľom so zdravotným postihnutím
Informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o
opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám
pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím
Kvalitatívne parametre pripojenia sú dostupné v Cenníku.  podnik nijakým spôsobom nerozlišuje svojich zákazníkov.
Každý zákazník má zabezpečený rovnocenný prístup k službám na základe objednanej služby Podnik neposkytuje špeciálne produkty užívateľom so zdravotný postihnutím